ROS-analyse og tiltak

 

Gjennom en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) får man en oversikt over de farer som en kommune, et område, en virksomhet, en leilighetsblokk osv. står overfor samt en vurdering av sannsynlighet og konsekvens for hver enkelt fare. ROS-analysen danner grunnlaget for å kunne finne ut og vurdere hvilke tiltak som eventuelt kan være nødvendige. Dermed kan en sette inn målrettede, forebyggende tiltak. Ved å kjenne risikobildet har man også en mulighet for å kunne etablere effektivt beredskap.

Vi har spesialisert oss på å utarbeide ROS-analyser som er rettet mot vannskader forårsaket av naturkatastrover, flom samt svikt i offentlig og intern infrastruktur. Vi følger metodikken som er anbefalt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og som er beskrevet i Norsk Standard 5814:2008. Vi arbeider tett sammen med nøkkelpersoner fra oppdragsgiver.

 

Forebyggende og skadebegrensende tiltak

En ROS-analyse kan være av varierende omfang, men vil alltid resultere i en oppsummering av anbefalte tiltak. Disse kan enten være passive (dvs at de innarbeides som permanente tiltak) eller aktive (benyttes når en vannskade oppstår). Vi vil på uavhengig basis bistå med å utarbeide løsningsforslag. Vi arbeider ut fra et prinsipp om at ulike barrierer slår inn på ulike tidspunkt. Vi har muligheten til å kunne levere løsninger innen overvåkning, varsling, beredskapsplanlegging, beredskapsløsninger, tørking og gjenoppbygging.

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.